Asistenta Postspitalizare

Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care  au incheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
 

REGULI CU PRIVIRE LA ACORDAREA SERVICIILOR MEDICALE LA DOMICILIU:

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC, numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de asigurari de sanatate. Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu, asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul “Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape (episoade de ingrijire).

Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.

OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE SERVICII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU:

 • sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare la actul medical;
 • sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 • sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;
 • sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;
 • sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu asiguratilor fara nicio discriminare;
 • sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
 • sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
 • sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata  – pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
 • sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu;
 • sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu prevazute in pachetul de servicii de baza.

 

In ceea ce priveste serviciile de ingrijiri si asistenta postspitalizare, spitalul completeaza urmatoarele modele de:  RECOMANDARE POSTSPITALIZARE

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.