Cardul de Sanatate

Atentie! Cardul european nu este acelasi cu cardul national de asigurari sociale de sanatate.

Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate?

Este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile acordate de unități medicale de stat în timpul unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asigurații din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Cardurile sunt eliberate de către casa națională de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră.

Important – cardul european de asigurări sociale de sănătate:

nu este o alternativă la asigurarea de călătorie; acesta nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate;
nu vă acoperă costurile în situația în care scopul expres al călătoriei dumneavoastră este de a obține tratament medical;
nu garantează servicii gratuite; date fiind diferențele dintre sistemele de sănătate ale fiecărei țări, este posibil ca unele servicii care sunt gratuite în țara dumneavoastră să nu fie gratuite într-o altă țară.
Atentie! Dacă vă schimbați reședința obișnuită într-o altă țară, pentru a primi îngrijiri medicale în noua țară, vă recomandăm să utilizați formularul S1, în loc de CEASS.

Ce rol are Cardul National de Sănătate?

Cardul National de Sanatate are ca rol identificarea d-voastra ca asigurat, primirea de servicii medicale si confirmarea serviciilor medicale primite.

Cu ajutorul Cardului National de Sanatate se vor monitoriza si controla mai bine:

Fraudele din sistemul medical
Serviciile medicale efectuate asiguratului
Gestionarea informatiilor privind istoricul pacientului si alte date importante cu privire la asigurat.
Transparenta functionarii sistemului de sanatate
Scopul Cardului National de Sanatate este acela de a oferi servicii eficiente si de calitate in sistemul de sanatate!

Monitorizarea serviciilor medicale printr-un sistem informatic va face mai predictibila distributia resurselor pentru serviciile medicale.

Controlul serviciilor medicale efectuate elimina raportarile si decontarile fictive astfel incat utilizarea resurselor asigurarilor sociale de sanatate sa se faca mai corect orientate pe nevoile certe ale asiguratilor.

Cardului National de Sanatate va putea oferi si date statistice privind satisfactia pacientului asupra calitatii serviciului primit.

Cu ajutorul Cardului National de Sanatate beneficiati de servicile medicale platite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate(CNAS). Daca nu prezentati Cardul National de Sanatate la furnizorii de servicii medicale sau dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CNAS, aceste servicii vor fi oferite contra cost de catre furnizori cu exceptia urgenetelor medico-chirurgicale, bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in programul national de imunizari, monitorizarii evolutiei sarcinii si a lauziei, serviciile de planificare familiala.

Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate (detalii din cadrul legislativ)

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 extras privind reforma in domeniul sanatatii – actualizata
Emitent: Parlamentul
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

Text in vigoare incepand cu data de 6 octombrie 2006

Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 6 octombrie 2006:
Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006;
Ordonanta Guvernului nr. 35/2006;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2006;
Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006.

TITLUL IX. Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate

CAP. 1. Dispozitii generale

ART. 318
Prezentul titlu stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind elaborarea, implementarea si distribuirea in Romania a cardului european si a cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in acest proces.

ART. 319
In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) card european de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card european – documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene;

b) card national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare card national – documentul care dovedeste ca titularul acestuia este asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;

c) case de asigurari de sanatate – casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti;

d) asigurat – persoana asigurata conform legislatiei in vigoare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania;

e) sedere temporara – deplasarea unei persoane in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioada de timp necesara deplasarii, dar nu mai mult de 6 luni.

CAP. 2. Cardul european de asigurari sociale de sanatate

ART. 320
Cardul european contine urmatorul set obligatoriu de informatii vizibile:
a) numele si prenumele asiguratului;
b) codul numeric personal al asiguratului;
c) data nasterii asiguratului;
d) data expirarii cardului;
e) codul Organizatiei Internationale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
f) numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate care emite cardul;
g) numarul cardului.

ART. 321
(1) Cardul european se elibereaza pe cheltuiala asiguratului, de catre casa de asigurari de sanatate la care acesta este asigurat.

(2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

(3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguratilor aflati in sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.

(4) Asiguratul care solicita inlocuirea cardului european in interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementarile Uniunii Europene va putea beneficia, contra cost, de un alt card a carui perioada de valabilitate nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial.

(5) Datele solicitate de casele de asigurari de sanatate emitente ale cardului european, precum si de alte institutii care manipuleaza aceste informatii se supun legislatiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea cardului european, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat inlocuitor provizoriu cu o perioada de valabilitate stabilita conform art. 323. Modelul certificatului provizoriu se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

ART. 322
Cardul european se elibereaza numai in situatia deplasarii asiguratului pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.

ART. 323
Perioada de valabilitate a cardului european este stabilita astfel incat sa acopere perioada de timp necesara sederii temporare, dar nu poate depasi 6 luni de la data emiterii.

ART. 324
(1) Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) cardul european nu produce efecte pe teritoriul Romaniei si nu creeaza nici o obligatie pentru furnizorii de servicii medicale din Romania.

ART. 325
(1) Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara titularilor cardului european emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului si in aceleasi conditii ca pentru persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceasta categorie de persoane.

(2) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a recunoaste cardurile emise de statele membre ale Uniunii Europene.

ART. 326
(1) Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.

(2) Cheltuielile ocazionate de asistenta medicala prevazuta la alin. (1) vor fi rambursate de casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

(3) Asistenta medicala prevazuta la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

(4) Persoanele asigurate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, posesoare ale unui card european, vor fi tratate in Romania in acelasi mod cu asiguratii romani.

(5) In bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor fi alocate sume distincte pentru operatiunile de rambursare prevazute la alin. (2).

ART. 327
Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care il solicita.

ART. 328
Cardul european nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene in vederea beneficierii de tratament medical.

ART. 329
Caracteristicile tehnice ale cardului european, precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

CAP. 3. Cardul national de asigurari sociale de sanatate

ART. 330
Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate.

ART. 331
Informatiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul national sunt urmatoarele:
a) datele de identitate si codul numeric personal;
b) dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate;
c) inregistrarea numarului de solicitari de servicii medicale, prin codul furnizorului;
d) diagnostice medicale cu risc vital;
e) grupa sanguina si Rh;
f) data expirarii cardului;
g) numarul de identificare si acronimul casei de asigurari de sanatate care emite cardul;
h) numarul cardului.

ART. 332
(1) Cardul national se elibereaza de casa de asigurari de sanatate unde figureaza ca asigurat titularul cardului.

(2) Cheltuielile necesare pentru eliberarea cardului national sunt suportate de casa de asigurari de sanatate emitenta.

ART. 333
Cardul national se elibereaza numai prin sistemul informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate.

ART. 334
Cardul national poate fi utilizat numai pe teritoriul Romaniei.

ART. 335
Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala titularilor de card national in conditiile prevazute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

ART. 336
Cardul national se emite individual pentru fiecare asigurat.

ART. 337
Caracteristicile tehnice ale cardului national, precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

ART. 338
In bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate vor fi alocate sume pentru cardul national, astfel incat acesta sa poata fi implementat pana la sfarsitul anului 2007.

( SURSA – www.ec.europa.eu): Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate
( SURSA – www.cardulnationaldesanatate.ro): Cardul National de Sanatate

Informații programări consulații

+4 0231 584 083

Acces E-Mail

 Spitalul de Pneumoftiziologie este situat pe Str. Trandafirilor, nr.24. Accesul se poate face pietonal sau cu masina din Bulevardul Mihai Eminescu sau din str. Nicolae Iorga.